god particles research Archive

  • मधाची किमया! मध हा एक निसर्गाने मानवाला दिलेला अमोल ठेवा आहे. मधातील पौष्टिक आणि औष्धी गुण धर्मामुळे तो लहानांन पासून...

    मधाची किमया!

    मधाची किमया! मध हा एक निसर्गाने मानवाला दिलेला अमोल ठेवा आहे. मधातील पौष्टिक आणि औष्धी गुण धर्मामुळे तो लहानांन पासून…

  • विश्वाच्या निर्मितीचे गूढ उकलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणा-या आणि आजवर हुलकावणी देणा-या हिग्ज-बोसॉन किंवा गॉड पार्टिकल नावाने ओळखल्या जाणा-या मूलकणाच्या...

    ‘देवकण’: विश्वनिर्मितीचे कोडे उलगडले!

    विश्वाच्या निर्मितीचे गूढ उकलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणा-या आणि आजवर हुलकावणी देणा-या हिग्ज-बोसॉन किंवा गॉड पार्टिकल नावाने ओळखल्या जाणा-या मूलकणाच्या…

%d bloggers like this: