Marathi Actresses: Girija oak, tejashri pradhan, sai tamhankar, nayana muke, swarda thigale, prajakta mali, madhavi kulkarni, purava gkhale Archive