thyroid Archive

  • थायरॉईड म्हणजे काय? थायरॉईड ही एक लहान ग्रंथी असून तिचा आकार एका फुलपाखरासारखा असतो आणि ती मानेच्या खालच्या भागात स्थित...

    थायरॉईड म्हणजे काय

    थायरॉईड म्हणजे काय? थायरॉईड ही एक लहान ग्रंथी असून तिचा आकार एका फुलपाखरासारखा असतो आणि ती मानेच्या खालच्या भागात स्थित…

%d bloggers like this: