SHUDRA – The Rising (2012) Movie Synopsis Archive

  • ‘शुद्र-द राइजिंग’ समाजातील होत करू आणि गरीब लोकांवर जे अन्याय होत होते आणि त्या विरोधात एक अव्हाहानाचे चित्री करण शुद्र...

    ‘शुद्र-द राइजिंग’

    ‘शुद्र-द राइजिंग’ समाजातील होत करू आणि गरीब लोकांवर जे अन्याय होत होते आणि त्या विरोधात एक अव्हाहानाचे चित्री करण शुद्र…

%d bloggers like this: