Archive for August 28th, 2013

 • महाराणा प्रताप जन्म : इ.स. १५७२ मृत्यू : १९ जानेवारी १५९७ नाव  : महाराणा प्रताप पूर्वीच्या राजपुत्राच्या घराण्यात मेवाडच्या राजपुतांचे...

  महाराणा प्रताप

  महाराणा प्रताप जन्म : इ.स. १५७२ मृत्यू : १९ जानेवारी १५९७ नाव  : महाराणा प्रताप पूर्वीच्या राजपुत्राच्या घराण्यात मेवाडच्या राजपुतांचे…

 •   देशांतर्गत घडामोडीच रुपयाच्या घसरणीला कारणीभूत असल्याची कबुली : डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण अजूनही चालूच आहे. ती थांबायचे नावच घेत...

  रुपयाची होणारी अवनती

    देशांतर्गत घडामोडीच रुपयाच्या घसरणीला कारणीभूत असल्याची कबुली : डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण अजूनही चालूच आहे. ती थांबायचे नावच घेत…

 • का पुजता मज दुर्गा म्हणुनी मागाया शक्ती अपुल्या अंगी माझ्याच मुलीवर अत्याचाराला ? तू नपुनसकतेचा झालास धनी …. का पुजता...

  स्त्री: का पुजता मज दुर्गा म्हणुनी

  का पुजता मज दुर्गा म्हणुनी मागाया शक्ती अपुल्या अंगी माझ्याच मुलीवर अत्याचाराला ? तू नपुनसकतेचा झालास धनी …. का पुजता…

%d bloggers like this: