Archive for June 18th, 2013

  • अतिसार हा एक विशेष करून पावसाळ्यात होणारा उपद्रव आहे. आधुनिक वैद्यका नुसार अतिसार हा जन्तुजन्य असू शकतो अथवा कधी कधी जंतूच्या...

    अतिसार

    अतिसार हा एक विशेष करून पावसाळ्यात होणारा उपद्रव आहे. आधुनिक वैद्यका नुसार अतिसार हा जन्तुजन्य असू शकतो अथवा कधी कधी जंतूच्या…

%d bloggers like this: