Archive for April 7th, 2013

  • People thinking about future महत्वाचे मुद्दे माणसाला अज्ञाताचे आकर्षण नियत कालिका मध्ये भविष्य देण्याची प्रथा. लग्ने, प्रवास, शुभवार्ता इ. साठी भविष्यावर...

    भविष्याचे वेड !

    People thinking about future महत्वाचे मुद्दे माणसाला अज्ञाताचे आकर्षण नियत कालिका मध्ये भविष्य देण्याची प्रथा. लग्ने, प्रवास, शुभवार्ता इ. साठी भविष्यावर…

  • laughing the best, laughing is the art of Life. महत्वाचे मुद्दे: विनोद मानवी स्वभावावरील प्रभावी औषध विदुषकीय परंपरा म्हणजे विनोदाची...

    विनोदाचे वेड !

    laughing the best, laughing is the art of Life. महत्वाचे मुद्दे: विनोद मानवी स्वभावावरील प्रभावी औषध विदुषकीय परंपरा म्हणजे विनोदाची…

%d bloggers like this: