Archive for March 28th, 2012

  • जयदेव जयदेव  जय पांडूरंगा | रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा भावे जिवलगा ||धृ|| युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा | वामांगी रखुमाई  दिसे...

    आरती — || श्री विठ्ठलाची ||

    जयदेव जयदेव  जय पांडूरंगा | रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा भावे जिवलगा ||धृ|| युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा | वामांगी रखुमाई  दिसे…

  •   जयदेव जयदेव जय करुणाकरा | आरती ओवाळू सद्गुरू माहेरा जयदेव जयदेव ||धृ|| सुख सहीता दु:ख रहिता निर्मल एकांता |...

    आरती — || सद्गुरूची ||

      जयदेव जयदेव जय करुणाकरा | आरती ओवाळू सद्गुरू माहेरा जयदेव जयदेव ||धृ|| सुख सहीता दु:ख रहिता निर्मल एकांता |…

%d bloggers like this: